List.ReplaceMatchingItems

List.ReplaceMatchingItems(list as list, replacements as any ,optional equationCriteria as any) as list

执行对列表 list 的指定的替换。一个替换操作 replacements 由两个值的列表、列表中提供的旧值和新值组成。 可以指定一个可选相等条件值 equationCriteria 来控制相等测试。

示例:

从 {1, 2, 3, 4, 5} 创建一个列表,它将值 5 替换为 -5,将值 1 替换为 -1。

使用情况:
List.ReplaceMatchingItems({1, 2, 3, 4, 5}, {{5, -5}, {1, -1}})
输出:

{-1, 2, 3, 4, -5}

results matching ""

    No results matching ""