Table.Group

Table.Group(table as table, key as any, aggregatedColumns as list, optional groupKind as nullable number, optional comparer as nullable function) as table

按为每行指定的列 key 中的值对 table 的行进行分组。 对于每个组,将构造一条记录,其中包含键列(及其值)以及由 aggregatedColumns 指定的任何聚合列。 注意,如果多个键与比较器匹配,将返回不同的键。此函数无法保证返回固定的行顺序。 或者,也可以指定 groupKindcomparer

示例:

对表进行分组,同时添加一个聚合列 [total],其中包含价格总和("each List.Sum([price])")。

使用情况:

Table.Group(Table.FromRecords({[CustomerID= 1, price = 20], [CustomerID= 2, price = 10], [CustomerID= 2, price = 20], [CustomerID= 1, price = 10], [CustomerID= 3, price = 20], [CustomerID= 3, price = 5]}), "CustomerID", {"total",each List.Sum([price])})

输出:

Table.FromRecords({ [CustomerID= 1, total = 30], [CustomerID= 2, total = 30], [CustomerID= 3, total = 25]}, {"CustomerID", "total"})

results matching ""

    No results matching ""