Table.PromoteHeaders

Table.PromoteHeaders(table as table,optional options as nullable record) as table

将第一行值升级为新的列标题(即列名)。默认情况下,仅将文本或数值升级为标题。有效选项:

PromoteAllScalars : 如果设置为 true,则使用 Culture (如果已指定,或当前文档区域设置)将第一行中的所有标量值升级为标题。 对于无法转换为文本的值,将使用默认列名。
Culture : 区域性名称,指定数据的区域性。

示例:

升级表中的第一行值。

使用情况:

Table.PromoteHeaders(Table.FromRecords({[Column1 = "CustomerID", Column2 = "Name", Column3 = #date(1980,1,1)], [Column1 = 1, Column2 = "Bob", Column3 = #date(1980,1,1)]}))

输出:

Table.FromRecords({[CustomerID = 1,Name = "Bob", Column3 = #date(1980,1,1)]})

示例:

将表的第一行中的所有标量升级为标题。

使用情况:

Table.PromoteHeaders(Table.FromRecords({[Rank = 1, Name = "Name", Date = #date(1980,1,1)],[Rank = 1, Name = "Bob", Date = #date(1980,1,1)]}), [PromoteAllScalars = true, Culture = "en-US"])

输出:

Table.FromRecords({[1 = 1, Name = "Bob", #"1/1/1980" = #date(1980, 1, 1)]})

results matching ""

    No results matching ""